Julkaisuluettelo

Tieteelliset julkaisut

 • Kansanen, P. (2014). Teaching as a Master’s level profession in Finland: Theoretical reflections and practical solutions. In O. McNamara, J. Murray & M. Jones (Eds.), Workplace learning in teacher education. International practice and policy (pp. 279-292). Dordrecht: Springer
 • Kansanen, P. (2012), Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kasvatus ja Aika, 2/2012. www.kasvatus-ja-aika.fi
 • Kansanen, P. (2012). Ainedidaktiikkaa vai pedagogista sisältötietoa? Teoksessa A. Kallioniemi & A. Virta (toim.), Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana (ss. 19-36). Kasvatusalan tutkimuksia 60. Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Kansanen, P. (2011). Selected theses for a sustainable teacher education programme. Orbis Scholae, 5(2), 51-65.
 • Kansanen, P. (2011). The curious affair of pedagogical content knowledge. In B. Hudson & M.A. Meyer (Eds.), Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe (pp. 77-90). Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers.
 • Kansanen, P., & Hansén, S.-E. (2011). Lärares pedagogiska tänkande. I S.-E. Hansén & L. Forsman (red), Allmändidaktik – vetenskap för lärare (ss. 355-375). Lund: Studentlitteratur.
 • Sjöholm, K., Kansanen, P., Hansén, S.-E., & Kroksmark, T. (2011). Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik. I S.-E. Hansén & L. Forsman (red), Allmändidaktik – vetenskap för lärare (ss. 51-69). Lund: Studentlitteratur.
 • Kansanen, P., Hansén, S.-E., Sjöberg, J., & Kroksmark, T. (2011). Vad är allmändidaktik? I S.-E. Hansén & L. Forsman (red), Allmändidaktik – vetenskap för lärare (ss. 29-50). Lund: Studentlitteratur.
 • Krokfors, L., Kynäslahti, H., Stenberg, K., Toom, A., Maaranen, K., Jyrhämä, R., Byman, R., & Kansanen, P. (2011). Investigating Finnish teacher educators’ views on research-based teacher education. Teaching Education, 22(1), 1–13.
 • Toom, A., Kynäslahti, H., Krokfors, L., Jyrhämä, R., Byman, R., Stenberg, K., Maaranen, K., & Kansanen, P. (2010). Experiences of research-based approach to teacher education: suggestions for future policies. European Journal of Education, 45(2), 331-344.
 • Kansanen, P. (2010). HORRIBILE DICTU: The success story of the Finnish school system. In A. Liimets (Hrsg.), Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen (ss. 95-110). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kansanen, P. (2010). Teser för framtidens lärarbildning. I M. Hugo & M. Segolsson (red.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (ss. 99-114). Lund: Studentlitteratur.
 • Kansanen, P. (2010). HORRIBILE DICTU: The success story of the Finnish school system. In A. Liimets (Hrsg.), Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen (ss. 95-110). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kansanen, P. (2010). Teser för framtidens lärarbildning. I M. Hugo & M. Segolsson (red.), Lärande och bildning i en globaliserad tid (ss. 99-114). Lund: Studentlitteratur.
 • Jussila, J., Hytönen, J., Kansanen, P., & Komulainen, E. (2007). Muistumia Suomen kasvatustieteellisen seuran alkuvaiheista. Teoksessa J. Tähtinen & S. Havu-Nuutinen (toim.), Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja (ss. 203-213). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 33. Turku.
 • Kansanen, P. (2007). Joitakin kepeitä ajatuksia musiikkikasvatuksesta. Teoksessa M. Laitinen & M.-L. Kainulainen (toim.), Musikaalisuuden ytimessä. In the heart of musicality (ss. 195-204). Musiikkikasvatuksen osasto. Sibelius-Akatemia.
 • Kansanen, P., Pohjolainen, T., & Ropo, T. (2007). Opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun selvitysraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:19. Opetusministeriö.
 • Jyrhämä, R., Kynäslahti, H., Krokfors, L., Byman, R., Maaranen, K., Toom, A., & Kansanen, P. (2006). Tutkimuspainotteisen opettajankoulutuksen arvostus ja toteutuminen opiskelijoiden näkökulmasta. Didacta Varia, 11(2), 21-35.
 • Kansanen, P. (2006). Constructing a research-based program in teacher education. In F.K. Oser, F. Achtenhagen, & U. Renold (Eds.), Competence oriented teacher training. Old research demands and new pathways (pp. 11-22). Rotterdam & Taipei: Sense Publishers.
 • Kansanen, P. (2006). Onko pedagogiikka konstruktivismin vihollinen? Vai päinvastoin? Teoksessa J. Husu & R. Jyrhämä (toim.),  Suoraa puhetta. Kolleagiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta (ss. 15-27). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Krokfors, L., Jyrhämä, R., Kynäslahti, H., Toom, A., Maaranen, K., & Kansanen, P. (2006). Working while teaching, learning while working: Students teaching in their own class. Journal of Education for Teaching, 32(2), 21-36.
 • Kynäslahti, H., Kansanen, P., Jyrhämä, R., Krokfors, L., Maaranen, K., & Toom, A. (2006). The multimode programme as a variation of research-based teacher education. Teaching and Teacher Education, 22(2), 246-256.
 • Kansanen, P. (2005). The idea of research-based teacher education. In E. Eckert & W. Fichten (Eds.), Schulbegleitforschung. Erwartungen – Ergebnisse – Wirkungen (pp. 91-103). Münster: Waxmann.
 • Westbury, I., Hansen, S.-E., Kansanen, P., & Björkvist, O. (2005). Teacher education for research-based practice in expanded roles: Finland’s experience. Scandinavian Journal of Educational Research, 49(5), 475-485.
 • Kynäslahti, H., Jyrhämä, R., Maaranen, K., Krokfors, L., Toom, A., & Kansanen, P. (2005). Työn ja koulutuksen suhde: Opettajana työskentelyn yhteydestä opettajaksi opiskeluun. Aikuiskasvatus, 25(2), 121-131.
 • Kansanen, P., & Pepin, B. (2005). Historic and comparative perspectives on didaktik. In S. Ongstad, B. Hudson, B. Pepin, G. Imsen, & P. Kansanen, Didaktik and/in mathematics education. Studying a discipline in international, comparative and communicational perspectives (pp. 28-49). Oslo University College, Faculty of Education.
 • Ongstad, S., Hudson, B., Pepin, B., Imsen, G., & Kansanen, P. (2005). Didaktik and/in mathematics education. Studying a discipline in international, comparative and communicational perspectives. Oslo University College, Faculty of Education.
 • Kansanen, P. (2004). Erfahrungen und Perspektiven der Peer Review in der Lehrerbildung in Finnland. journal für lehrerinnen- und lehrerbildung, 4(4), 23-33.
 • Kansanen, P. (2004). Johdantoa kasvatustieteellisissä tutkimuksissa käytettävien tutkimusmenetelmien systematiikkaan. Teoksessa P. Kansanen & K. Uusikylä (toim), Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät (ss. 9-27). Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Kansanen, P., & Uusikylä, K. (toim.). (2004). Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kansanen, P. (2004). The idea of research-based teacher education. Didacta Varia, 9 (2), 11-24.
 • Kansanen, P. (2004). The basic characteristics of the Finnish teacher educationn. Center for Videregående Uddannelse, Agora nr. 4 (ISSN: 1603-3280)
 • Kansanen, P. (2004). The role of general education in teacher education. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 7(2), 207-218.
 • Kansanen, P. (2004). Onko kasvatustieteellä tulevaisuutta? Teoksessa J. Enkenberg & M.-B. Kentz (toim.), Kasvatuksen maisemista (ss. 77-85). Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto.
 • Kansanen, P. (2004). Didaktika a její vztah k pedagogické psychologii: problémy kličových pojmůa jejich překladu. Pedagogica, 54(1), 48-57.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kansanen, P., & Hansén, S.-E. (2003). Some comparative highlights in Nordic doctoral studies. Nordisk Pedagogik, 23 (4), 267-271.
 • Hansén, S.-E., & Kansanen, P. (2003). Doctoral studies in education. A Finnish perspective. Nordisk Pedagogik, 23(4), 205-214.
 • Kansanen, P., & Hansén, S.-E. (2003). Introduction to the practices and problems in doctoral studies in the Nordic countries. Nordisk Pedagogik, 23(4), 181-183.
 • Kansanen, P. (2003). Studying – the realistic bridge between instruction and learning. An attempt to a conceptual whole of the teaching-studying-learning process. Educational Studies, 29(2/3), 221-232.
 • Kansanen, P. (2003). Katkelma opetuksen teoriaa. Teoksessa J. Sjöberg, H. Andersson, & O. Björqvist (toim.), Läraren och pedagogiken (ss. 19-39). Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.
 • Kansanen, P., Linnansaari, H., & Talvio, M. (2003). Tohtorikoulua rakentamassa. Ensikokemuksia kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisten tohtoriopintojen kehittämisestä. Didacta Varia, 8(1), 35-45.
 • Kansanen, P. (2003). Teacher education in Finland: Current models and new developments. In B. Moon, L. Vlăsceanu, & C. Barrows (Eds.), Institutional approaches to teacher education within higher education in Europe: Current models and new developments (pp. 85-108). Bucharest: Unesco – Cepes.
 • Kansanen, P. (2003). Pedagogical ethics in educational research. Educational Research and Evaluation, 9(1), 9-23.
 • Tirri, K., & Kansanen, P. (2003). Introduction to special issue. Educational Research and Evaluation, 9(1), 3-7.
 • Tirri, K., & Kansanen, P. (Eds.). (2003). Current research on moral education: International perspectives. Educational Research and Evaluation, 9(1), Special issue.
 • Kansanen, P. (2002). Didactics and its relation to educational psychology: Problems in translating a key concept across research communities. International Review of Education, 48(6), 427-441.
 • Kansanen, P. (2002). Die Schulsysteme Europas – Finnland. In H. Döbert, W. Hörner, B. von Kopp, & W. Mitter (Hrsg.), Die Schulsysteme Europas. Kronach: Schneider Verlag Hohengehren.
 • Kansanen, P. (2002). Opettajankoulutus ja tutkimus. Teoksessa M. Uljens (toim.), Kasvatustiede Suomessa 150 vuotta (ss. 47-54). Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.
 • Kansanen, P. (2002). Opetuksen tutkimuksen käytäntöä. Teoksessa P. Kansanen & K. Uusikylä (toim), Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia (ss. 11-24). Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Kansanen, P., & Uusikylä, K. (toim.). (2002). Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kansanen, P., & Meri, M. (2002). Die didaktische Relation im Lehr-Lern(Studieren) – Prozess des Unterrichts. In S. Protz (Hrsg.), Schule erleben. Unterricht unter dem Anspruch von Erziehung (ss. 165-181). Rudolstadt & Jena: Hain.
 • Kansanen, P. (2002). Building on the best of both worlds: Pedagogical thinking as interplay between the normative and the descriptive. In K. Niinistö, H. Kukemelk, & L. Kemppinen (Eds.), Developing teacher education in Estonia (pp. 83-105). Turku: University of Turku & University of Tartu.
 • Kansanen, P. (2002). Matti Koskenniemi. In memoriam. Teoksessa M. Saarnisto (toim.), Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirja 2001 (ss. 87-93). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
 • Kansanen, P. (2001). Opettajan pedagogisen ajattelun perusteet. Teoksessa L. Talts & M. Vikat (toim.), Lapse kasvukekkond Eestis ja Soomes I (ss. 76–91). Tallinn: Tallinna Pedagoogika Ülikool.
 • Kansanen, P. (2001). Using subjective pedagogical theories to enhance teacher education. Unterrichtswissenschaft, 29(3), 268-286.
 • Kansanen, P. (2000). Una diversa modalita’ di pensiero pedagogico negli insegnanti. Teoksessa J. Hautamäki (toim.), Instruire la mente. Un progetto educativo finlandese (ss. 75-87). Lecce: Sallentum Editrice.
 • Kansanen, P. (2000). Kampen mellan vetenskap och lära. I E. Alerby, P. Kansanen, & T. Kroksmark (red.), Lära om lärande (ss. 29-44). Lund: Studentlitteratur.
 • Alerby, E., Kansanen, P., & Kroksmark, T. (red.). (2000). Lära om lärande. Lund: Studentlitteratur.
 • Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L., Husu, J., & Jyrhämä, R. (2000). Teachers´ Pedagogical Thinking. Theoretical Landscapes, Practical Challenges. New York: Peter Lang.
 • Kansanen, P. (2000). Pedagogisen ajatteluni kehitys – itsenäisyyden illuusio. Teoksessa P. Kansanen, E. Lahdes, P. Malinen, R. Yrjönsuuri, & Y. Yrjönsuuri, Viisi polkua opettajasta tutkijaksi (ss. 61–107). Jyväskylä: PS–Kustannus.
 • Kansanen, P. (Ed.). (2000). Discussions on Some Educational IssuesIX. Research Report 211. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P., Pitkäniemi, H., Byman, R., & Hulkkonen, H. (2000). Pedagogical thinking in a student’s mind. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues IX (pp. 27-51). Research Report 211. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (2000). Hur (inter)nationell är pedagogisk forskning? I S.-E. Hansén, J. Sjöberg, & G. Eklund-Myrskog (Red.), Att spana i tiden. Pedagogiska utblickar (ss. 93-107). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten.
 • Kansanen, P. & Hansén, S.-E. (1999).Vad är kvar av “den gamla” pedagogiken och didaktiken? Nordisk Pedagogik, 19 (1), 120-130.
 • Kansanen, P. (1999).Teaching as teaching-studying-learning interaction. Scandinavian Journal of Educational Research, 43(1), 81-89.
 • Kansanen, P. (1999). Research-based teacher education. In J. Hytönen, C. Razdev ë ek Pu ¹ ko, & G. Smith (Eds.), Teacher Education for Changing School (pp. 135-141). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education.
 • Tirri, K., Husu, J., & Kansanen, P. (1999). The epistemological stance between the knower and the known. Teaching and Teacher Education, 15(8), 911-922.
 • Kansanen, P. & Meri, M. (1999). The didactic relation in the teaching-studying-learning process . In B. Hudson, F. Buchberger, P. Kansanen, & H. Seel (Eds.), Didaktik/Fachdidaktik as Science(-s) of the Teaching Profession. TNTEE Publications, 2(1), 107-116.
 • Kansanen, P. (1999). The Deutsche Didaktik and the American research on teaching. In B. Hudson, F. Buchberger, P. Kansanen, & H. Seel (Eds.), Didaktik/Fachdidaktik as Science(-s) of the Teaching Profession. TNTEE Publications, 2 (1), 21-35. (reprint)
 • Hudson, B., Buchberger, F., Kansanen, P., & Seel, H. (Eds.). (1999). Didaktik/Fachdidaktik as Science(-s) of the Teaching Profession. TNTEE Publications, 2(1).
 • Kansanen, P. (1999). Några aspekter på lärarens pedagogiska tänkande. Utbildning & Demokrati, 8(2), 57-68.
 • Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L., Husu, J., & Jyrhämä, R. (1999). Moral perspectives in teachers´ thinking. In M. Lang, J. Olson, H. Hansen, & W. Bünder (Eds.), Changing Schools/Changing Practices: Perspectives on Educational Reform and Teacher Professionalism (pp. 109-116). Louvain: Garant.
 • Kansanen, P. & Husu, J. (toim.). (1999). Opetuksen tutkimuksen suuntaviivoja. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 203.
 • Kansanen, P. (1999). Mitä on didaktiikka? Teoksessa P. Kansanen & J. Husu (toim.), Opetuksen tutkimuksen suuntaviivoja (ss. 5-16). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 203.
 • Kansanen, P. (1999). The way thinking is once again. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues VIII (pp. 29-40). Research Report 204. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (reprint) (ED434883)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1999). Discussions on Some Educational IssuesVIII. Research Report 204. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED434883)
 • Kansanen, P. (1999). Review of Fennes, H. & Hapgood, K. (1997). Intercultural learning in class. London: Cassell. Journal of Curriculum Studies, 31(4), 492-494.
 • Kansanen, P. (1999). Didaktiken i ett samhälls- och framtidsperspektiv. Didaktisk Tidskrift, 9 (1-2), 39-48.
 • Kansanen, P. (1999). Motivaatiosta pedagogiseen ajatteluun. Opettajankouluttaja 2/1999, 7-10.
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1998). What is behind research on teacher ducation? I M. Uljens (Red.), Skoldidaktiska studier. Studia Didacta 3 (ss. 157-1171). Pedagogiska rapporter Nr 12. Diskussion och dokumentation 5. Pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, Vasa. (reprint)
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1998). Lärarutbildning i Finland – en konfrontation mellan tradition och reflektion. I M. Uljens (Red.), Skoldidaktiska studier. Studia Didacta 3 (ss. 143-156). Pedagogiska rapporter Nr 12. Diskussion och dokumentation 5. Pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, Vasa. (reprint)
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1998). Eine systematische Übersicht über die finnische Didaktik. I M. Uljens (Red.), Skoldidaktiska studier. Studia Didacta 3 (ss. 61-72). Pedagogiska rapporter Nr 12. Diskussion och dokumentation 5. Pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, Vasa. (reprint)
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1998). On the history and future of Finnish didactics. I M. Uljens (Red.), Skoldidaktiska studier. Studia Didacta 3 (ss. 47-60). Pedagogiska rapporter Nr 12. Diskussion och dokumentation 5. Pedagogiska institutionen vid Åbo Akademi, Vasa. (reprint)
 • Kansanen, P. (1998). Kasvatusfilosofista johdattelua ainedidaktiikkaan. Teoksessa J. Lavonen & M. Erätuuli (toim.), Tuulta purjeisiin. Matemaattisten aineiden opetus 2000-luvulle (ss. 14-27). Jyväskylä: Atena.
 • Kansanen, P. (1998). Mitä jäljellä kasvatus- ja opetusopista? Kasvatus, 29(2), 156-165.
 • Kansanen, P. (1998). La Deutsche Didaktik. Revista de Estudios del Curriculum, 1 (1), 14-20.
 • Kansanen, P. (1998). Interaction as a basis for the teaching-studying-learning process. In M.-L. Laherand, A. Liimets, & R. Liimets-Sorokin (Eds.), The Educational Science as an Integrative Science and Integration Issues in Education (pp. 55-60).Tallinn: Tallinn Pedagogical University.
 • Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L.,   Husu, J., & Jyrhämä, R. (1998). Practical Arguments in Teaching. 26 th Congress of the Nordic Society for Educational Research. Lahti, Finland March 12-15.
 • Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L.,   Husu, J., & Jyrhämä, R. (1997). Getting to Know Teachers´ Pedagogical Thinking – Linking Various Approaches.   8 th Biennal Conference of the International Study Association on Teacher Thinking. Kiel, Germany October 1-5.
 • Kansanen, P., & Uljens, M. (1997). On the history and future of Finnish didactics. Scandinavian Journal of Educational Research, 41(2-4), 225-235.
 • Kansanen, P. (1997). Lärarutbildning i Sverige och Finland. Utbildning och demokrati, 6(1), 65-83.
 • Kansanen, P. (1997). Opetusprosessin arviointi. Teoksessa R. Jakku-Sihvonen (toim.), Onnistuuko oppiminen – oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa (pp. 429-436). Helsinki: Opetushallitus.
 • Kansanen, P. (1997). Vad är skolpedagogik? In M. Uljens (Red.), Didaktik – teori, reflektion och praktik (pp. 146-165). Lund: Studentlitteratur.
 • Kansanen, P. (1997). Forschungsbetonte Lehrerbildung als Beitrag zur Weiterentwicklung des Lehrerberufes. In S. Protz (Hrsg.), Europa als Bildungsgemeinschaft. Bildung – Schulreform – Lehrerbildung (pp. 254-262). Rudolstadt: Hain.
 • Kansanen, P. (1997). Teacher’s purposes and student’s intentions. Do they ever meet? In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues VII (pp. 35-46). Research Report 175. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED434011)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1997). Discussions on Some Educational IssuesVII. Research Report 175. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED434011)
 • Kansanen, P. (1997). Onko koulupedagogiikalla tulevaisuutta? Teoksessa J. Eskola (toim.), Reflektio, realismi, konstruktionismi sekä muita kasvatustieteellisiä teemoja (ss. 40-64). Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja C 15.
 • Kansanen, P. (1996). Paradigmakiistat riehuvat. Kellä valta? Teoksessa P. Yli-Luoma (toim.), Metatieteestä koulutuspolitiikkaan (ss. 131-144). Research Bulletin 94. University of Helsinki, Department of Education.
 • Kansanen, P. (1996). Die deutsche Didaktik mit nichtdeutschen Augen. In J. Kari, M.-L. Huttunen, & E. Varis (Eds.), EU und das Bildungssystem im nordischen Europa (pp. 24-32). The Principles and Practice of Teaching 25. University of Jyväskylä, Department of Teacher Education.
 • Kansanen, P. (1996). Opettajan pedagoginen ajattelu ja sen ‘opettaminen’. Teoksessa S. Ojanen (Toim.), Tutkiva opettaja 2 (ss. 45-50). Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • Kansanen, P. (1996). Katsaus opetuksen tutkimukseen. Vieläkö joku sitä harrastaa? Didacta Varia, 1(1), 3-11.
 • Kansanen, P. (1996). Kasvatustiede ja ajan henki. Kasvatus, 27(2), 115-125.
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1996). What is behind research on teacher education? In D. Kallós & I. Nilsson (Eds.), Research on Teacher Education in Finland, Germany and Sweden (pp. 47-65). Monographs on Teacher Education Research Vol 1. Umeå University.
 • Kansanen, P. (1996). Om relationen mellan pedagogik och didaktik. Didaktisk Tidskrift, 6 , 1-2/1996, 27-43.
 • Kansanen, P. (1996). Kasvatuksen eettinen luonne. Teoksessa P. Pitkänen (toim.), Kasvatuksen etiikka (ss. 13-19). Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1995). Teacher education in Finland. In P.-E. Michaelsson (Ed.), Winter University (pp. 33-43). Paper from The Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Dalarna University, Sweden.
 • Kansanen, P. (1995). Three essays on education dedicated to Hilda Taba, Johannes Käis and Heino Liimets. Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A5 : 18-30.
 • Kansanen, P. (1995). The Finnish didactics – Finished or a new beginning? In S. Hopmann & K. Riquarts (Eds.), Didaktik and/or Curriculum (pp. 151-163). Kiel: IPN.
 • Kansanen, P. (1995). The Deutsche Didaktik and the American research on teaching. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues VI (pp. 97-118). Research Report 145. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED394958)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1995). Discussions on Some Educational IssuesVI. Research Report 145. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED394958)
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1995). Eine systematische Übersicht über die finnische Didaktik. In S. Hopmann, K. Riquarts, W. Klafki, & A. Krapp (Hrsg.), Didaktik und/oder Curriculum. Grundprobleme einer international vergleichenden Didaktik (pp. 299-307). Zeitschrift für Pädagogik, 33. Beiheft. Weinheim: Beltz.
 • Kansanen, P. (1995). Kuorolaulu, lausunta, kansantanhut ja tanssi. Entä pedagoginen ajattelu? Teoksessa A. Vaahtokari & A. Vähäpassi (toim.), Tutki vertaile arvioi. Näkökulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen (ss. 9-23).Tampere: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • Kansanen, P. (1995). Tysk didaktik och amerikansk undervisningsforskning. Didaktisk Tidskrift, 5, 3/1995, 26-48.
 • Kansanen, P. (1995). The Deutsche Didaktik.Journal of Curriculum Studies, 27(4), 347-352.
 • Kansanen, P. (1995). Teachers’ pedagogical thinking – What is it about? In C. Stensmo & L. Isberg (Red.), Omsorg och engagemang (ss. 32-45). Uppsala: Uppsala Universitet.
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1995). Lehrerbildung und die zweite Welle der Dezentralisierung – Zur Analyse der heutigen Situation. In P. Kansanen (Hrsg.), Diskussionen über einige pädagogische Fragen V (pp. 47-62). Research Report 140. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (Hrsg.). (1995). Diskussionen über einige pädagogische Fragen V. Research Report 140. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (1995). The way thinking is once again. In B. Hasselgren, I. Carlgren, M. Jonsson, & S. Lindblad (Red.), Lära till lärare (pp. 149-159). Stockholm: HLS Förlag.
 • Kansanen, P. (1994). Didaktik als ethische Grundlage des Unterrichts. In H.-J. Fischer, W. Lippke, & D. Schwerdt (Hrsg.), Ethos und Kulturauftrag des Lehrers (pp.133-143). Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kansanen, P. (1994). Pohdintaa didaktiikan olemuksesta.. Teoksessa H. Rikkinen & S. Tella (toim.), Kunne johtaa tieto tunne – uudistuva aineenopettajankoulutus (pp. 257-270). Studia Peadagogica 3. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.
 • Kansanen, P. (1993). Kolm kasvatusteaduslikku esseed, pühentadatud Hilda Tabale, Johannes Käisile ja Heino Liimetsale. Haridus, 1993, 12, 43-46.
 • Kansanen, P. (1993). An outline for a model of teachers’ pedagogical thinking. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues IV (pp. 51-65). Research Report 121. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED366562)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1993). Discussions on Some Educational IssuesIV. Research Report 121. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED366562)
 • Kansanen, P. (1993). Några allmänna reflexioner över didaktikens väsen. Didaktisk Tidskrift, 3 /1993, 17-29.
 • Kansanen, P. (1993). Onko pedagoginen ajattelu tutkimusta? Teoksessa S. Ojanen (toim.), Tutkiva opettaja. Opetus 21. vuosisadan ammattina (ss. 40-51). Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • Kansanen, P. (1992). Historical background of Finnish educational sciences. L&EIF – Life and Education in Finland, 4/1992, 52-55.
 • Kansanen, P. (1992). Kohti koulupedagogiikkaa. Lisää kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 112.
 • Kansanen, P. (1991). Meta-analyysi. Uskomuksista tietoon. Fysioterapiatutkimuksen lähestymistapojen ja menetelmien esittelyä (pp. 108-111). Helsinki: VAPK-Kustannus.
 • Kansanen, P. (1991). Pedagogical thinking: The basic problem of teacher education. European Journal of Education, 26, 251-260.
 • Kansanen, P. (1991). Die Rolle der Erziehungswissenschaft in der finnischen Lehrerbildung. Pädagogik und Schule in Ost und West, 39, 229-235.
 • Kansanen, P. (1991). Opettajakeskeisyyden dilemma. Teoksessa I. Sava & H. Linnansaari (toim.), Peruskoulun toiminta- ja työmuotoja kehittämässä (pp. 95-107). Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen julkaisuja 2:1991.
 • Kansanen, P. & Uljens, U. (1991). Lärarutbildning i Finland – en konfrontation mellan tradition och reflektion. In M. Eriksson (Red.), Rapport från Nordisk lärarutbildningskongress “Lärarutbildning i förändring” 22-24 oktober 1990 (ss. 95-111). Vasa.
 • Kansanen, P. (1991). Pedagogical thinking: The basic problem of teacher education. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues III (pp. 79-93). Research Report 94. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED338560)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1991). Discussions on Some Educational IssuesIII. Research Report 94. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED338560)
 • Kansanen, P. (1991). Opettajakeskeisyyden dilemma. Kasvatus, 22, 7-15.
 • Kansanen, P. (1991). Opetuksen tutkimuksen nykyvaihe.  Äidinkielen opetustiede, 9, 4-14.
 • Kansanen, P. (1990). Education as a discipline in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 34(4), 271-284.
 • Kansanen, P. & Uljens, M. (1990). Lärarutbildning i Finland – en konfrontation mellan tradition och reflektion. Nordisk Pedagogik, 10, 204-212.
 • Kansanen, P. (1990). The role of research at the department of teacher education in Finnish universities. In T.R. Bone & J. McCall (Eds.), Teacher Education in Europe: The Challenges Ahead. Glasgow: Jordanhill College of Education.
 • Kansanen, P. (1990). Joko opettaja ajattelee didaktisesti? Teoksessa S. Hämäläinen ym. (toim.), Opettajankoulutuksen uudistamisen ulottuvuuksia (ss. 23-32). Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen katsauksia 24.
 • Kansanen, P. (1990). Didaktiikan tiedetausta. Kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Kansanen, P. (1989). Kvalifikaatio – opettajankoulutuksen elinehto. Opettajankoulutuksen teoreettisen mallin ja opetusharjoittelun kehittelyä. Teoksessa S. Ojanen (toim.), Akateeminen opettaja (ss. 100-113). Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Täydennyskoulutusjulkaisuja No 4.
 • Kansanen, P. (1989). Kvalifikaatio – opettajankoulutuksen elinehto. Opettajankoulutuksen teoreettisen mallin kehittelyä. Kasvatus, 20, 17-27.
 • Kansanen, P. (1989). Didaktiikan tiedetausta. Kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 70.
 • Uusikylä, K. & Kansanen, P. (1988). Opetussuunnitelman toteutuminen. Oppilaiden tyytyväisyys oppiaineisiin, opetusmuotoihin ja kouluelämään peruskoulun ala-asteella. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 66.
 • Kansanen, P. (1988). Meta-analyysi. Lääkintävoimistelija 6/88, 16-17.
 • Kansanen, P. (1987). Ainedidaktiikka didaktiikan kokonaisuudessa. Teeman alustavaa tarkastelua. Teoksessa V. Meisalo & K. Sarmavuori (toim.), Ainedidaktiikan tutkimus ja tulevaisuus (ss. 9-19). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 56.
 • Kansanen, P. (1987). Views on the implementation of the curriculum – Experiences of the Finnish practice. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues II (pp. 5-17). Research Report 54. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED310040)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1987). Discussions on Some Educational IssuesII. Research Report 54. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED310040)
 • Kansanen, P. (1987). The curriculum as a factor directing actual teaching. In P. Malinen & P. Kansanen (Eds.), Research Frames of the Finnish Curriculum (pp. 47-68). Research Report 53. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED304407)
 • Malinen, P. & Kansanen, P. (Eds.). (1987). Research Frames of the Finnish Curriculum. Research Report 53. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED304407)
 • Kansanen, P. (1987). Puheenvuoro opettajankouluttajien koulutuksesta. Teoksessa M. Suonperä (Toim.), Opettajien ja opettajankoulutuksen uudet haasteet (ss. 74-76). Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen julkaisu 19.
 • Hämäläinen, K., & Kansanen, P. (1987). Tutkimuksen asema opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Kasvatus, 18, 398-403.
 • Kansanen, P. (1987). Opetussuunnitelma opetustapahtuman ohjaajana. Teoksessa P. Malinen & P. Kansanen (toim.), Opetussuunnitelman tutkimukselliset kehykset (ss. 17-34). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 48.
 • Malinen, P. & Kansanen, P. (Toim.). (1987). Opetussuunnitelman tutkimukselliset kehykset. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 48.
 • Kansanen, P. (1986). Aikuiskasvatus opettajankoulutuksessa. Teoksessa Koulusta aikuisuuteen? Kansanvalistusseura.
 • Kansanen, P. (1986). Opetuksen tehokkuuden ongelma. Teoksessa Academia Scientiarum Fennica, Vuosikirja – Yearbook 1985-1986 (ss. 201-208).
 • Kansanen, P. (1986). From short-term motivation to purposiveness. In T. Kroksmark & F. Marton (Red.), Individernas förutsättningar för utbildning och utbildningens effekter på individerna (ss. 137-146, 239). Publikationer från institutionen för pedagogik 1986:02, Göteborgs universitet.
 • Kansanen, P. (1986). Kasvatusta vai opetusta? Sellistä. Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. 2/86, 19-22.
 • Kansanen, P. (1986). Antaako didaktiikka opettajalle välineet? Kasvatus, 17, 13-22.
 • Kansanen, P. (1986). Valittuja näkökohtia kvalitatiivisen tutkimustekniikan käytöstä. Teoksessa K. Sarmavuori, L. Virtanen & M. Larmola   (Toim.), Äidinkieli, koulu ja tutkimus (ss. 302-316). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 37.
 • Kansanen, P. (1986). Opettajien ajattelutavat ja motivaatio. Opettaja, 81(5), 16-18.
 • Kansanen, P. (1986). Didaktiikan ihanteet ja opetuksen arkikäytäntö. Opettaja, 81(4), 14-16.
 • Kansanen, P. (1985). Philosophy from the viewpoint of education. In P. Kansanen (Ed.), Discussions on Some Educational Issues (pp. 51-65). Research Report 30. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED273599)
 • Kansanen, P. (Ed.). (1985). Discussions on Some Educational Issues. Research Report 30. Department of Teacher Education, University of Helsinki. (ED273599)
 • Kansanen, P. (1985). Mitä koululuokassa todella tapahtuu? Teoksessa E. Kangasniemi (Toim.), Opetussuunnitelma ja sen toimeenpano (pp. 41-53). Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen selosteita ja tiedotteita 268.
 • Kansanen, P. (1985). Ei didaktisten taitojen opettaminen niin kovin tärkeää ole! Virke 3/1985, 6-8.
 • Kansanen, P. (1985). Opetus on pääasiassa puhetta. Teoksessa E. Alahuhta (Toim.), Symposium Logopedia tieteiden välisessä yhteistyössä (pp. 182-188). Oulun yliopiston logopedian ja fonetiikan laitoksen julkaisuja N:o 1.
 • Kansanen, P. (1984). Didaktiikkaa vai opetustiedettä? Teoksessa K. Sarmavuori (Toim.), Opetustiede ja opetuksen tutkimus (pp. 75-87). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:103.
 • Kansanen, P. (1984). Opettajankoulutus ja tutkimus. Korkeakoulutieto 8/1984, 38-39.
 • Kansanen, P. (1984). Integration av konsumentfrågor i undervisningen. In Konsumentfrågor i lärarutbildningen. Seminarium på Hässelby slott den 4-6-oktober 1982 (pp. 39-48). Nordisk Embetsmannskomite for konsumentsporsmål, rapport 1984:8. Nordiska ministerrådet.
 • Kansanen, P. (1983). Ainedidaktinen tutkimus opettajankoulutuslaitosten tehtäväkentässä. Teoksessa M. Ahtee ym. (Toim.), Fysiikan ja kemian didaktiikka opettajankoulutuksessa (pp. 1-2). Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tiedonantoja koulukokeilusta ja tutkimuksesta N:o 3.
 • Kansanen, P. (1983). Opettajankoulutuslaitoksen rooli tiedeyhteisönä. Teoksessa J. Hämäläinen (Toim.), Opettajankoulutus ja opettajatutkimus (pp. 70-82). Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja B 4/1983.
 • Kansanen, P. (1983). Case study as a research procedure in teacher education. In P. Kansanen (Ed.), Current Research on Finnish Teacher Education (pp. 37-42). Research Report 13. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (Ed.). (1983). Current Research on Finnish Teacher Education. Research Report 13. Department of Teacher Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (1983). Opetuksen integraatio-ongelmat peruskoulussa ja opettajankoulutuksessa. Teoksessa Läpäisyaiheet opettajankoulutuksessa (pp. 5-18). Opetusministeriön opettajankoulutustoimiston seminaariraportti.
 • Kansanen, P. (1983). Kuluttajakasvatuksen integraatio-ongelmat peruskoulussa ja opettajankoulutuksessa. Teoksessa Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja, sarja B 1/1983, 9-22.
 • Kansanen, P. (1983). Opetuksen tutkimuksen kehitysnäkymiä. Kasvatus, 14, 413.
 • Kansanen, P.(1983). Opettajankoulutus tutkimuskohteena. Kasvatus, 14, 79-85.
 • Jussila, J. & Kansanen, P. (Toim.). (1983). MATTI KOSKENNIEMI …NIIN MIELELLÄNI VIELÄ. Muisteluksia. Helsin­gin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 12.
 • Kansanen, P., Gröhn, T., & Nurmi, R. (1982). Terveyskasvatusprojekti: tavoitteita ja tuloksia. Sairaanhoidon vuosikirja, XIX, 260-293.
 • Kansanen, P. & Uusikylä, K. (1982). Opetussuunnitelman toteutuminen: tulokset ja johtopäätökset. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita N:o 41.
 • Kansanen, P. (1982). Yhteiskunta haluaa opettajakeskeistä opetusta. Kouluhallituksen tiedotuslehti 4/82, 4-6.
 • Kansanen, P. (1982). Opetussuunnitelman toteutuminen. Teoksessa P. Hakkarainen (Toim.), Opetuksen ja sen evaluoinnin tutkiminen (pp. 147-148). Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 325.
 • Kansanen, P. & Uusikylä, K. (1981). Opetuksen tavoitteisuus ja yhteissuunnittelu. Jyväskylä: Gaudeamus.
 • Komulainen, E., Kansanen, P., Karma, K., Martikainen, M., & Uusikylä, K. (1981). Investigations into the instructional process (DPA Helsinki). In E. Komulainen & P. Kansanen (Eds.), Classroom Analysis: Concepts, Findings, Applications. DPA Helsinki Investigations III (pp. 1-30). Research Bulletin No. 56. Institute of Education, University of Helsinki. (ED209187)
 • Komulainen, E., & Kansanen, P. (Eds.). (1981). Classroom Analysis: Concepts, Findings, Applications. DPA Helsinki Investigations III. Research Bulletin No. 56. Institute of Education, University of Helsinki. (ED209187)
 • Kansanen, P. (1981). The way thinking is: How do teachers think and decide. In E. Komulainen & P. Kansanen (Eds.), Classroom Analysis: Concepts, Findings, Applications (pp. 31-38). Research Bulletin No. 56. Institute of Education, University of Helsinki. (ED209187)
 • Kansanen, P. (1981). The teacher’s role in the implementation of the curriculum with special reference to the need for in-service training. In G. Nissen, W.-P. Teschner, S. Takala, & H. Haft (Eds.), Curriculum Change Through Qualification and Requalification of Teachers (pp. 105-113). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Kansanen, P., Uusikylä, K., & Kalla, H. (1980). Opetussuunnitelman toteutuminen: tutkimusprojektin lähtökohdat. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita N:o 35.
 • Kansanen, P. (1980). Opettaja opetussuunnitelman toteuttajana täydennyskoulutuksen näkökulmasta. Raportti toisesta pohjoismais-saksalaisesta opetussuunnitelmaseminaarista 26.-28.11.1979. Tiedonantoja koulututkimuksesta N:o 3, 1980, 2-16.
 • Kansanen, P. (1980). Opetussuunnitelmasta opetustapahtumaan. Kasvatus, 11, 193-194.
 • Kansanen, P. (1979). Tavoitteisuus opetustapahtumassa: empiiristä tarkastelua. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita N:o 34.
 • Jussila, J. & Kansanen, P. (1978). Matti Koskenniemi 70 vuotta 19.12.1978. Kasvatus, 9, 368-371.
 • Komulainen, E. & Kansanen, P. (1978). Didaktisen prosessianalyysin taustasta, metodologiasta ja kehitysnäkymistä. Kasvatus, 9, 158-166.
 • Kansanen, P. (1978). The DPA Helsinki paradigm and the realization of the curriculum. In E. Komulainen & M. Koskenniemi (Eds.), Research on Teaching (pp. 29-41). Research Bulletin No. 49. Institute of Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. & Immonen, A. (1977). Tavoitteisuus opetustapahtumassa: yhteisarviointi didaktisen prosessin osana. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 2/1977.
 • Kansanen, P. (1977). Opetustapahtuman rakenne ja opetuksen kehys- ja ympäristömuuttujat. Didaktisen prosessin tutkimusprojektin (DPA Helsinki) yleisraportti. Tutkimuksia N:o 55. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. (Yhdessä Matti Koskenniemen ym. kanssa.)
 • Kansanen, P. (1976). Tavoitteisuus opetustapahtumassa: tutkimusprojektin tausta ja suuntaviivat. Kouluhallituksen kokeilu- ja tutkimustoimiston tutkimusselosteita 2/1976.
 • Kansanen, P. (1976). Toistotutkimus tavoitelauseiden abstraktiotasosta tavoitearviointien selittäjänä. Tutkimuksia N:o 51. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1976). Evaluation from the Point of View of the Teacher and Teaching. International Congress of Physical Education, Jyväskylä.
 • Artikkelisarja Tietosanakirja Spectrumiin 1976-1978
  • Didaktiikka
  • Kasvatustavoitteet
  • Kasvatusasenteet
  • Opetus
  • Opetuksen arviointi
  • Opetusmuodot
  • Opetussuunnitelma
  • Oppiaines
 • Kansanen, P. (1976). Näkökohtia opetussuunnitelman asemasta opetuksen käsitteistössä. Kasvatus, 7, 155-161.
 • Kansanen, P., Koskenniemi, M., & Uusikylä, K. (1975). Opettaja ja oppilaat suunnittelevat yhdessä opetusta. Kasvatus, 6, 292-297.
 • Kansanen, P. (1975). Some Methodological Aspects Concerning Research on Purposiveness in the Teaching Process. Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, Kongress.
 • Kansanen, P. (1975). Tavoitearvioinnit ja opetustaidon arvosana. Kasvatus, 6, 52-54.
 • Kansanen, P. (1974). Koetehtävien laadinnasta. Relaatio 3/1974, 16-19.
 • Kansanen, P. (1974). Tavoitearviointien muuttuminen opettajankoulutuksen aikana. Tutkimuksia N:o 35. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. & Uusikylä, K. (1974). Kokemuksia opetuksen yhteisestä suunnittelusta. Kouluneuvostot. Läroverksråd 2/1974, 12, 11.
 • Kansanen, P. (1974). Opetuksen yhteinen suunnittelu – kokemuksia esitutkimuksesta. Kasvatus, 5, 158-161.
 • Kansanen, P. (1973). Opetuksen tavoitteiden tutkimuksesta. Kasvatus, 4, 288-291.
 • Kansanen, P. (1973). Opetuksen tavoitteet oppilaiden suoritusten arvioinnissa. Kasvatus, 4, 87-90.
 • Kansanen, P. (1973). Tavoitearviointeihin perustuva tutkimus opetuksen affektiivisista tavoitteista. Tutkimuksia N:o 24. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1972). Tavoitteiden ilmoittamistavan problematiikkaa opettajan käyttäytymisen kannalta tarkasteltuna. Tutkimuksia N:o 23. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1972). Tavoitelauseiden abstraktiotaso tavoitearviointien selittäjänä. Tutkimuksia N:o 21. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1971). Ovatko Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean esittämät tavoitteet käyttäytymistavoitteita? Kasvatus, 2, 86-92.
 • Kansanen, P. (1971). Opettajankoulutus ja opettajakokemus tavoitearviointien selittäjänä. Tutkimuksia N:o 19. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1971). Peruskoulun opetussuunnitelman affektiivisten tavoitteiden arvioimisesta semanttisen differentiaalin tekniikalla. Tutkimuksia N:o 16. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.
 • Kansanen, P. (1970). Käytännöllisiä näkökohtia peruskoulun opetussuunnitelmasta. Kasvatus, 1, 167-170.
 • Kansanen, P. (1969). Ny lärarutbildning – gammal skola. Skolnytt, 76 , 400-401.
 • Kansanen, P. (1967). Relationships between Absences from School and Certain Factors Related to School. Research Bulletin No. 19. Institute of Education, University of Helsinki.
 • Kansanen, P. (1966). Syyllisyyden paljastamisesta. Kompleksi, 2-3/1966, 24-29.

Kirja- sekä tutkimusarviointeja

 • Pakinoita
  • Opettaja
  • Luokanopettaja
  • Educator
  • Didacta varia
 • Kansallisgalleria: Karl Bruhn, Matti Koskenniemi, Erkki Lahdes

Opetusmateriaalia:

 • Peruskoulun oppikirjasarja Kansalaistaitoa 3-8 sekä Kansalaistaitoa – Opettajan kirja 3-8 sekä Koetehtävät 5-8. Valistus & Weilin+Göös. 1969-1987. (Yhdessä Martti Revon ja Seppo Kankaan kanssa.)
 • Kansanen, A. & Kansanen, P. (1986). Myyntiviestintä ja -psykologia. Markkinointi-instituutti.
 • Kansanen, A. & Kansanen, P. (1992). Henkilöstön kehittäminen. Markkinointi-instituutti.